ในอดีต

กำหนดการ
การประชุม Interhospital Conference ประจำปี 2557
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุม ชั้น 8และ9 อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โดย สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

เวลา กำหนดการ
12.00 – 13.00 น. Case demonstration ณ ห้องประชุม 810A,B ชั้น 8
13.00 – 13.30 น. อาหารว่างและชมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ บริเวณโถง ชั้น 9
13.30 – 13.40 น. พิธีเปิด ณ ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9
13.40 – 13.50 น. นำเสนอ Case 1 Cicatricial pemphigoid โดย พญ.วิภาวี อุนสกุล
13.50 – 14.00 น. นำเสนอ Case 2 Angioedema like SPTL โดย พญ.ภัฑรา เรือนงา
14.00 – 14.10 น.
14.10 – 14.20 น.
นำเสนอ Case 3 Trimethylaminuria โดย พญ.ณัฐณิชา เกิดชัย
Comment หัวข้อ “Trimethylaminuria” โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันยชัย สุระ
14.20 – 14.30 น. Case Discussion ,Q & A
14.30 – 14.40 น. นำเสนอ Case 4 Progressive osseous heteroplasia โดย พญ.ฤดี ผาสุกถาวร
14.40 – 14.50 น. นำเสนอ Case 5 Proteus/capillary malformation with limb overgrowth
โดย พญ.ปิยธิดา ประเสริฐวิทย์
14.50 – 15.00 น. Comment หัวข้อ “Progressive osseous heteroplasia”และ “Proteus/capillary malformation with limb overgrowth” โดย อาจารย์นายแพทย์โอบจุฬ ตราชู
15.00 – 15.10 น. นำเสนอ Case 6 PCT โดย พญ.พลอยชมพู ศรีสุวรรณวัฒนา
15.10 – 15.20น. Case Discussion ,Q & A
15.20 น. ปิดการประชุมMap
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจอดรถได้ที่ซอยสวนเงิน (ใต้ทางด่วน)
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต