ในอดีต

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
เวลา 12:30 - 15:30 น.
--------------------------------

12:30-13:30 น. OPD case ห้องตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
13:30-15:30 น. Discussion ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต