ในอดีต

Skin forum
“AAD Highlight 2015”

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 13:00 -15:00 น.
ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5
กองทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

-----------------------------------

วิทยากร:
· Controversies and Challenges in Contact Dermatitis.
อาจารย์ แพทย์หญิง พู่กลิ่น ตรีสุโกศล สถาบันโรคผิวหนัง

· AAD Highlight 2015: TBA.
อาจารย์ แพทย์หญิง
จรัสศรี ฬียาพรรณ ภาควิชาตจวิทยา ศิริราชพยาบาล

· Update in hair disorder.
อาจารย์ แพทย์หญิง วิกานดา พันธ์มณี สาขาตจวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

· Advance medical dermatology.
อาจารย์ แพทย์หญิง กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ สาขาตจวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

· Chemoprevention pearls.
แพทย์หญิง กอบกาญจน์ พงศ์ไพโรจน์ สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต