ในอดีต

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558
12:30-15:30 น.
--------------------------------------------------------

12:30 - 13:30 น. OPD case ห้องตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 1
13:30 - 15:30 น. Discussion ห้องประชุมเรณู โคตรจรัส ชั้น 6
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต