ในอดีต

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 36
"Short Course in Practical Dermatology"

จัดโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 8-19
กุมภาพันธ์ 2559
ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการอบรมประกอบด้วย

1. การบรรยายภาคทฤษฎี (Lecture) จำนวน 21 ชั่วโมง ที่ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา รพ. พระมงกุฎเกล้า
2. การศึกษาทางคลินิก (OPD) โดยออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์แพทย์ในคลินิกโรคผิวหนัง จำนวน 24 ชั่วโมง ที่ รพ. ศิริราช, รพ. จุฬาลงกรณ์, รพ. รามาธิบดี, รพ. พระมงกุฎเกล้า, รพ. ราชวิถี, สถาบันโรคผิวหนัง และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หมุนเวียนกันไป

3. ภาคปฏิบัติ (Workshop) จำนวน 4 ชั่วโมง ที่สถาบันโรคผิวหนัง
3.1 CO2 laser
3.2 Pigment laser
3.3 Electrosurgery
3.4 Alopecia management
3.5 Acne treatment procedure

หัวข้อบรรยาย

● Diagnostic approach and procedure in Dermatology
● Principle of topical and systemic treatment
● Basic skin care in health and diseases
● Common facial problems
- Acne and acne mimic diseases
- Melasma
- Pigmentary disorders
● Eczema
- Exogenous eczema
- Endogenous eczema
● Common skin infections
- Superficial fungal infection
- Bacterial infection and parasitic infestations
- Viral infection
-STD
● Vesicobullous diseases
● Skin signs in systemic diseases
● Urticaria and antihistamines
● Drug eruptions and Emergency skindiseases
● Nail diseases and treatment
● Common hair and scalp diseases
● Common pediatric skin diseases
● Fever with rash
● Papulosquamous diseases
● Photoprotection, photoaging and sunscreen
● Skin tumors and laser surgery
● Dermatologic procedures & Cosmetic Dermatology


ค่าลงทะเบียน
1. 6,000 บาท สำหรับการบรรยายภาคทฤษฎีและการศึกษาทางคลินิก
2. 2,000 บาท สำหรับภาคปฏิบัติ (โดยต้องลงทะเบียนการบรรยายภาคทฤษฎีและการศึกษาทางคลินิกด้วย)

ข้าราชการหรือเอกชนเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบจากต้นสังกัด

ผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัครส่งถึง
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช (ประธานคณะอนุกรรมการอบรมฯ)
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

การชำระเงิน
1. เงินสด
2. เช็ค สั่งจ่าย“สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย” (เพิ่มค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัด 10 บาท)
3. โอนเงิน เข้าบัญชี “สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่บัญชี 051-2-38933-0, Swift code: SICOTHBK
(พร้อมส่งแฟกซ์/email ใบหลักฐานการโอน ระบุ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ที่ชัดเจน มายังสมาคมฯ)

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

หลักสูตร

ระเบียบ

ใบสมัคร

หนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม

ตารางอบรม

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต