ในอดีต

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
12:30-15:30 น.
--------------------------------------------------------

12:30 - 13:30 น. OPD case ห้อง O.P.D. ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
13:30 - 15:30 น. Discussion ห้องประชุม 1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถานที่จัดการประชุม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต