ในประเทศ

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี
สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 12:30-15:30 น.
ห้องประชุมชั้น 8-9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
----------------------------------------
รอกำหนดการ
Share:

หมวดหมู่ : ในประเทศ