ในอดีต

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี
สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 12:30-15:30 น.
ห้องประชุมชั้น 8-9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
----------------------------------------

เวลา หัวข้อ
12.00-13.00 น. Case demonstration ณ ห้องประชุม 810A,B ชั้น 8
13.00-13.30 น. อาหารว่างและชมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ บริเวณโถง ชั้น9
13.30-13.40 น. พิธีเปิด ณ ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9
13.40-13.50 น. นำเสนอ Case1 โดย แพทย์หญิงจุฑามาศ ตันคุณากร
13.50-14.00 น. นำเสนอ Case2โดย แพทย์หญิงภัทร์พิชชา เจดีย์
14.00-14.10น. Q&A
14.10-14.20น. นำเสนอ Case3 โดย นายแพทย์ธีรพงษ์ รัตนนุกรม
14.20-14.30น. Case discussion โดย อาจารย์นายแพทย์ไพศาล บุญสะกันต์
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
14.30-14.40น. นำเสนอ Case4โดย นายแพทย์พชรวรรธน์ จิระสุทัศน์
14.40-14.50น. Case discussion โดย อาจารย์นายแพทย์สุเทพ จิระสุทัศน์
สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
14.50-15.00น. นำเสนอ Case5โดย แพทย์หญิงกุลสุภา นิมมานนิตย์
15.00-15.10น. Q&A
15.10-15.20 น. ประกาศผลและมอบรางวัลให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5รางวัล

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต