ในอดีต

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38
"Short Course in Practical Dermatology"

จัดโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

----------------------------------------------------------------------

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38

ความนำ
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านการดูแลและรักษาโรคผิวหนัง ติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 37 ปี โดยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ สมาคมฯ จึงกำหนดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเป็นประจำทุกปี โดยปรับปรุงเนื้อหาการอบรมให้เป็นไปตาม กาลสมัย และความเจริญก้าวหน้าของวิชาการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ ทางวิชาการโรคผิวหนัง ในด้านเวชปฏิบัติแก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

การอบรมประกอบด้วย
1. การบรรยายภาคทฤษฎี (Lecture) จำนวน 32 การบรรยายที่ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา รพ.พระมงกุฎเกล้า
2. การศึกษาทางคลินิก (OPD) โดยออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์แพทย์ในคลินิกโรคผิวหนัง จำนวน 24 ชั่วโมง ณ รพ. ศิริราช, รพ.จุฬาลงกรณ์, รพ.รามาธิบดี, รพ.พระมงกุฎเกล้า, รพ.ราชวิถี, สถาบันโรคผิวหนัง และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หมุนเวียนกันไป
3. ภาคปฏิบัติ (Workshop) จำนวน 6 ชั่วโมง
3.1 Microscopic exam 1 [KOH preperation, direct smear, oil preparation (scabies)]
3.2 Microscopic exam 2 [Tzanck smear, Slit skin smear (AFB, Modified AFB)]
3.3 Punch and shave biopsy (choosing the type of biopsy)
3.4 Diagnostic techniques of hair loss, non-invasive
3.5 Principle of diagnostic tests in skin allergy (Patch and Prick test)
3.6 Intralesional steroid injection (Alopecia areata, keloid, cystic acne)
3.7 Chemical peeling
3.8 Carbon dioxide laser
3.9 Acne treatment procedure (acne scar, extraction)
3.10 Electrocautery

หัวข้อบรรยาย
- Clinical approach to the diagnosis of skin disease
- Clinical diagnostic signs andbedside laboratory in dermatology
- Principle of topical therapy
- Systemic therapy in Dermatology
- Basic dermatosurgical procedures
- Aesthetic dermatosurgery
- Basic skin care, sunscreen and cosmetic products
- Case based: Approach to the itchy patient
- Case based: Facial erythema and red face syndrome
- Case based: Facial pigmentation, melasma and vitiligo
- Case based: Facial papules, acne and mimic diseases
- Case based: Allergic contact & occupational dermatology
- Case based: Urethral discharge, genital ulcer and HIV infection
- Case based: Psoriasis and co-morbids, papulo-squamous diseases
- Case based: Parasitic infections, bites and stings
- Case based: Scalp and hair diseases
- Case based: Nail diseases
- Pediatric skin diseases 1: Atopic dermatitis
- Pediatric skin diseases 2: Birthmarks
- Pediatric skin diseases 3: Fever with rash
- Case based: Vesiculobullous diseases (and herpes zoster)
- Case based: Drug eruption and emergency dermatology
- Case based: Skin tumors (benign vs malignant)
- Case based: Bacterial and mycobacterial skin disease
- Case based: Urticaria and antihistamines
- Case based: Superficial fungal skin infection
- Skin signs in Systemic disease : CNT diseases and other rheumatologic diseases
- Non-rheumatologic diseases
- Geriatric and pregnancy related skin conditions

ค่าลงทะเบียน
1. การบรรยายภาคทฤษฎีและการศึกษาทางคลินิก 6,500 บาท
2. ภาคปฏิบัติ 2,500 บาทโดยต้องลงทะเบียนการบรรยายภาคทฤษฎีและการศึกษาทางคลินิกด้วย
ข้าราชการหรือเอกชนเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบจากต้นสังกัด
ใบสมัครลงทะเบียนอบรม

ผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัครส่งถึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุมนัส บุณยะรัตเวช (ประธานคณะอนุกรรมการอบรมฯ)
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

การชำระเงิน
1. เงินสด หรือ
2. เช็คธนาคาร สั่งจ่าย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย(เพิ่มค่าธรรมเนียมเช็ค 10 บาท สำหรับเช็คต่างจังหวัด)หรือ
3. โอนเงิน เข้าบัญชี สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-2-38933-0, Swift code: SICOTHBK
(พร้อมส่งแฟกซ์/ email ใบหลักฐานการโอน ระบุ ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน มายังสมาคมฯ)

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561

ระเบียบ
หลักสูตร
จดหมายต้นสังกัด
ใบสมัครลงทะเบียนอบรม
ตาราง

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต