ในอดีต

AAD Highlight 2018
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 - 15:00 น.
อาคารภูมิสิริฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชั้น 12 ห้อง 1209 โซน A


13:00- 13:05 Opening remark ศ. นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ
13:05 - 13:25 Itch?
Q&A
ศ. ดร. นพ. ประวิตร อัศวานนท์
13:25 - 13:45 Tips for nail disease from AAD: Onychocryptosis and brittle nail syndrome
Q&A
ผศ. นพ. สุมนัส บุณยะรัตเวช
13:45 - 14:05 What’s new in Pediatric Dermatology
Q&A
อ. พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์
14:05- 14:25 Top ten cosmetic procedure complications & how to fix them
Q&A
อ. พญ. พัจนภา เวชอนุรักษ์
14:25- 14:45 Update in Hair Disorders
Q&A
พญ. พลอยชมพู ศรีสุวรรณวัฒนา
14:45 – 15:00 Coffee Break and Adjourn

หมายเหตุ ไม่เสียค่าลงทะเบียน / ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต