ในอดีต

กำหนดการ
การประชุม Interhospital conference ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 และ 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โดย สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์และสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย


เวลา หัวข้อ
12.00-13.00 น. Case demonstration ณ ห้องประชุม 810 A, B ชั้น 8
13.00-13.30 น. อาหารว่างและชมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ บริเวณโถง ชั้น 9
13.30-13.40 น. พิธีเปิด ณ ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9
13.40-13.50 น. นำเสนอ Case 1: A 15 year-old male with 9-month history of wheal and flare after sun exposed for 1 hour
โดย นายแพทย์อิทธิพล ทับเที่ยง
13.50-14.00 น. นำเสนอ Case2: A 68 year-old female with hemorrhagic bullae and oral hematoma for 3 days
โดย นายแพทย์วุฒิเดช ฟักประไพ
14.00-14.10น. Q&A
14.10-14.20น. นำเสนอ Case3: A 36 year-old female with localized alopecia for 2 weeks
โดย นายแพทย์ธีรพงษ์ รัตนนุกรม
14.20-14.30น. Case discussion โดย อาจารย์นายแพทย์กิดากร กิระนันทวัฒน์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล ภาควิชาศัลยศาสตร์
14.30-14.40น. นำเสนอ Case4: A 12 year-old girl with a 4-year history of multiple non-blanchable erythematous papules and plaques on right arm
โดย แพทย์หญิงวัสริน นาถประชา
14.40-14.50 น. Case discussion โดย อาจารย์นายแพทย์สุเทพ จิระสุทัศน์ สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
14.50-15.00น. นำเสนอ Case 5: A 70 year-old male with multiple blue-black macules and patches on both lower legs for 5 years
โดย แพทย์หญิงพินทุสร กังวาลพิพัฒน์
15.00-15.10น. Q&A
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต