ในอดีต

Interhospital สถาบันโรคผิวหนัง
19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.


Case Demonstrations
ห้อง OPD ชั้น10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Discussion & Coffee break
ห้องประชุม 1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Moderator: อ.พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ , อ.นพ.ทนงเกียรติ เทียนถาวร

หมายเหตุ ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า, ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต