ในอดีต

Interhospital รพ.พระมงกุฏเกล้า
14 ธันวาคม 2561 เวลา 12:00-15:30 น.

เวลา 12:00 – 13:30 น. ดูผู้ป่วยห้องตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา 13:30 – 15:30 น. Case discussionณ ห้องประชุมมรูสวุรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต