ในอดีต

Interhospital สถาบันโรคผิวหนัง
18 ตุลาคม 2562
เวลา 12.00-15.30 น.
--------------------------------------------

เวลา 12.00-13.15 น. ดูผู้ป่วยห้องตรวจโรคผิวหนัง OPD ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เวลา 13.15-15.30 น. Case discussion ณ ห้องประชุม1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต