ในอดีต

AAD Highlight 2009
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง

 1. The Future of Lasers and Related Technologies, น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์   

2. What’s New in Laser Dermatology? ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ

3. Contact and Occupational Dermatitis, พญ.ประณีต สัจจเจริญพงษ์      

4. What's new in Cosmetic Dermatology? พญ.ธนิยา ก่อวนิช                  

5. Evaluation of Hair Loss & Basics of Nail Surgery, พญ.ไพลิน สมุทรพงษ์             

6. Interesting Topics in Laser and Cosmaceuticals, พญ.พัชนี โตทับเที่ยง              

7. Histologic Diagnose of Inflammatory Skin Diseases, นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย

 

Handout

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต