ในอดีต

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

มีแพทย์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 810 คน

หัวข้อการประชุม

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต