ในอดีต

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า 

12:30 น. ดู case แผนกผิวหนัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
14:00 น. discussion ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Case 1 Lethal midline granuloma
Case 2 Lupus vulgaris
Case 3 Idiopathic hirsutism
Case 4 Actinic prurigo
Case 5 Cutaneous Rosai-Dorfman disease
Case 6 Urticaria pigmentosa
Case 7 Cheilitis granulomatosa
Case 8 Sneddon Wilkinson disease (Subcorneal pustular dermatosis) with G-6-PD deficiency
Case 9 Graves’ disease with pretibial myxdema and Graves’ ophthalmopathy
Case 10 Chloasma-like discoid lupus erythematosus
Case 11 Linear morphea
Case 12 Primary systemic amyloidosis with multiple myeloma
Case 13 Annular amyloidosis
Case 14 Granuloma annulare
         14.1 Generalized granuloma annulare
         14.2 Subcutaneous granuloma annulare
Case 15 Necrobiosis lipoidica diabeticorum
Case 16 Papulonecrotic tuberculid
Case 17 Angiosarcoma
Case 18 Reticulate acropigmentation of Dohi
Case 19 Nevus comidonicus
Case 20 Extragenital lichen sclerosus

Click

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต