ในอดีต

Skin forum:
Epidemiology in Dermatology

9 กรกฎาคม 2553
ห้องประชุมประจวบ ชั้น 3 อาคารม หาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1. Epidemiology in Dermatology, ผศ.ดร.นพ.สุขุม  เจียมตน
2. Systemic Reviews and Meta-analysis in Dermatology,
นพ.สุธี  รัตนมงคลกุล

Handout

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต