ในอดีต

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง

12:00-13:30 น. OPD case  ห้องตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 1
13:30-15:30 น. Discussion ห้องประชุมเรณู โคตรจรัส ชั้น 6

Case No. 1   Primary systemic amyloidosis and myeloma associated
Case No. 2   SJS/TEN overlap – like ACLE
Case No. 3   Familial amyloidosis cutis dyschromica with disseminated epidermolytic acanthoma
Case No. 4   Hypereosinophilic syndrome
Case No. 5   Epidermolysis bullosa acquisita
Case No. 6   Bullous systemic lupus erythematosus
Case No. 7   Juvenile dermatomyositis
Case No. 8   Mycosis fungoides
Case No. 9   Eccrine syringofibroadenoma with squamous cell carcinoma
Case No. 10 Linear verrucous hemangioma
Case No. 11 AIDS related Kaposi’s sarcoma
Case No. 12 Eccrine hidrocystoma
Case No. 13 Eruptive syringoma
Case No. 14 Warty dyskeratoma
Case No. 15 Nevus unius lateralis
Case No. 16 Multiple collagenoma
Case No. 17 Disseminated superficial porokeratosis with secondary localized cutaneous amyloidosis
Case No. 18 Tuberous sclerosis
Case No. 19 Familial multiple angiolipomatosis
Case No. 20 Porphyria cutanea tarda
Case No. 21 Grover’s Disease
Case No. 22 Hypomelanosis of lto
Case No. 23 Pigmented contact dermatitis with lichenoid histological feature
Case No. 24 Diffuse cutaneous mastocytosis, bullous lesion

Click

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต