ในอดีต

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์

12:30 - 14:00 น. OPD Case  ห้องตรวจโรคผิวหนังชั้น 2 ตึก ภปร.
รพ.จุฬาลงกรณ์
14:00 - 15:30 น. Discussion ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 ตึก ภปร.
รพ.จุฬาลงกรณ์

Hyperpigmentation
Case No.1 Dowling-Degos disease
Case No.2 Acquire bilateral dermal melanocytosis

Hypopigmentation
Case No.3 Halo congenital melanocytic nevus with segmental vitiligo

Systemic diseases
Case No.4 Degos disease
Case No.5 Lymphomatoid papulosis
Case No.6 Lupus erythematosus panniculitis or Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma
Case No.7 Pancreatic panniculitits

Miscellaneous
Case No.8 Melkersson-Rosenthal syndrome
Case No.9 Frontal fibrosing alopecia
Case No.10 Granuloma annulare
Case No.11 Desmoplastic trichoepithelioma

Genodermatosis
Case No.12 Kindler syndrome
Case No.13 Hailey-Hailey disease
Case No.14 Darier’s disease

Pediatric dermatology
Case No.15 Kasabach-Merritt syndrome with Post-steroid panniculitis
Case No.16 Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia

Handout

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต