ในอดีต

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย

เรื่อง Histopathology of systemic diseases
ห้องประชุมธนรัชต์ กองอายุรกรรม ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกล้า
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-15.30 น.


13.30-14.00 น. ลงทะเบียน
14.00-15.30 น. Histopathology of systemic diseases
Dr.Jacqueline Junkins-Junkins

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต