ในอดีต

การฝึกอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนังครั้งที่ 31
จัดโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้องประชุม มรูสุวรรณ ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
...............................

การอบรมประกอบด้วย
การบรรยายภาคทฤษฎี 20 ชั่วโมง ที่ห้องประชุม มรูสุวรรณ ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ภาคปฏิบัติตรวจผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ในคลินิกโรคผิวหนัง 17 ชั่วโมง โดยวิทยากร จาก รพ.ศิริราช, รพ.จุฬาลงกรณ์, รพ.รามาธิบดี, รพ.พระมงกุฏเกล้า, รพ.ราชวิถี, สถาบันโรคผิวหนัง และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ข้าราชการหรือเอกชนเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบจากต้นสังกัด
ผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัครส่งถึง
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช (ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ)
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
การชำระเงิน เงินสด หรือเช็คธนาคาร สั่งจ่าย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ในกรณีเป็นเช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าธรรมเนียมเช็ค 10 บาท)
สนใจห้องพัก โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ ติดต่อฝ่ายขาย คุณภัทราลี 0-2246-7800 ต่อ 4813

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554

ตารางการฝึกอบรม

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต