ในอดีต

AAD Highlight 2011

ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง

1. Current issues in superficial fungal skin infection and onychomycosis - นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
2. Diagnosis nail disorder - พญ.เพ็ญวดี  พัฒนปรีชากุล
3. Facial dermatoses - พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล
4. Update in autoimmune and blistering diseases - พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต