ในอดีต

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 33
"Short Course in Practical Dermatology"

จัดโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่
11-22 กุมภาพันธ์ 2556
ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

...............................มีแพทย์เข้ารับการอบรม 85 คน

การอบรมประกอบด้วย

การบรรยายภาคทฤษฎี 21 ชั่วโมง ที่ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ภาคปฏิบัติออกตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) ร่วมกับอาจารย์แพทย์ในคลินิกโรคผิวหนัง 24 ชั่วโมง โดยแบ่งกลุ่มหมุนเวียนไป รพ.ศิริราช, รพ.จุฬาลงกรณ์, รพ.รามาธิบดี, รพ.พระมงกุฎเกล้า, รพ.ราชวิถี, สถาบันโรคผิวหนัง และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Workshop 4 ชั่วโมง
Basic diagnostic procedure
-Infectious e.g. Tzanck, KOH, Oil preparation, Slit smear
-Non-Infectious e.g. Hair pull test, Wood’s lamp, Prick test, Patch test
Basic skin procedure e.g. Shave biopsy, Punch biopsy, Peeling, Intralesional injection, Paring
Basic laser treatment e.g. CO2 laser, IPL

หัวข้อบรรยาย

● Diagnostic approach and procedure in Dermatology

● Principle of topical and systemic treatment

● Basic skin care in health and diseases

● Skin infections

- Bacterial infection and parasitic infestations

- Superficial fungal infection

- Viral infection

● Eczema

- Endogenous eczema

- Exgenous eczema

● Common facial problems

- Acne and acne mimic diseases

- Melasma

- Pigmentary disorders

● Nail diseases and treatment

● Common hair and scalp diseases

● Urticaria and antihistamines

● Drug eruptions and Emergency skin diseases

● Vesicobullous diseases

● Papulosquamous diseases

● Pediatric Dermatology

- Common pediatric skin diseases

- How to approach fever with rash in children

● Skin signs in systemic diseases

- Photoprotection, photoaging and sunscreen

● Skin tumors and laser surgery

● Dermatologic procedures & Cosmetic Dermatologyค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ข้าราชการหรือเอกชนเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบจากต้นสังกัด

ผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัครส่งถึง

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช (ประธานคณะอนุกรรมการอบรมฯ)
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10311

การชำระเงิน

เงินสด หรือเช็คธนาคาร สั่งจ่าย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ในกรณีเป็นเช็คต่างจังหวัด
เพิ่มค่าธรรมเนียมเช็ค 10 บาท)

สนใจห้องพัก

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ ติดต่อฝ่ายขาย คุณภัทราลี 0-2246-7800 ต่อ 4813

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556

ใบสมัครอบรมระยะสั้น

ตารางอบรมระยะสั้น

หนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต