ในอดีต

Skin Forum
“ Sunscreens: The Cons ”
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ห้องประชุมประจวบ ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
---------------------------------------------------
Speaker:

- ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตในประเทศไทย
. ดร. สุมามาลย์ บรรเทิง
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

- Vitamin D and sunscreen.
รศ. พญ. ณัฏฐา รัชตะนาวิน
หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

- Possible link of sunscreen to internal malignancy and estrogenic effects.
พ. ท. นพ. จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
แผนกผิวหนัง กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

- The Cons of Sunscreen.
อ. พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

Moderator: ศ. ดร. นพ. ประวิตร อัศวานนท์
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต