ในอดีต

การฝึกอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนังครั้งที่ 32
จัดโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่
13-24 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุมประจวบ ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
...............................

การอบรมประกอบด้วย
การบรรยายภาคทฤษฎี 25 ชั่วโมง ที่ห้องประชุมประจวบ ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ รพ.พระ มงกุฎเกล้า ภาคปฏิบัติตรวจผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ในคลินิกโรคผิวหนัง 17 ชั่วโมง โดยวิทยากร จาก รพ.ศิริราช, รพ.จุฬาลงกรณ์, รพ.รามาธิบดี, รพ.พระมงกุฎเกล้า, รพ.ราชวิถี, สถาบันโรคผิวหนัง และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

หัวข้อบรรยาย
● Diagnostic approach and procedure in Dermatology
● Principle of topical and systemic treatment
● Basic skin care in health and diseases
● Skin infections
- Bacterial infection and parasitic infestations
- Superficial fungal infection
- Viral infection
- Leprosy

● Eczema
- Staging of eczema and treatment
- Endogenous eczema

- Pitfall in eczema management
● Common facial problems
- Acne and acne mimic diseases
- Melasma
- Pigmentary disorders
● Nail diseases and treatment
● Common hair and scalp diseases
● Urticaria and antihistamines
● Drug eruptions and Emergency skin diseases
● Vesicobullous diseases
● Papulosquamous diseases
● Pediatric Dermatology
- Common pediatric skin diseases
- Birthmark

● Skin signs in systemic diseases
- Photoprotection, photoaging and sunscreen
● Skin tumors and laser surgery
● Dermatologic procedures & Cosmetic Dermatology

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ข้าราชการหรือเอกชนเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบจากต้นสังกัด
ผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัครส่งถึง

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช (ประธานคณะอนุกรรมการรมฯ)
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10311
การชำระเงิน

เงินสด หรือเช็คธนาคาร สั่งจ่าย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ในกรณีเป็นเช็คต่างจังหวัด เพิ่มค่าธรรมเนียมเช็ค 10 บาท)
สนใจห้องพัก
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ ติดต่อฝ่ายขาย คุณภัทราลี 0-2246-7800 ต่อ 4813
หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555
ใบสมัครอบรมระยะสั้น
ห้องพัก
จดหมายขออนุมัติจากต้นสังกัด
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต