ในอดีต

Interhospital Conference โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556
11:00-15:00 น.

-----------------------------------------

11:00 - 12:30 น. ดูผู้ป่วยที่โอพีดีผิวหนัง ชั้น 2 โซน J อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

12:30 - 13:30 น. ดูแสดงผลิตภัณฑ์จากบริษัทยา ณ ชั้น 9 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

12:30 - 13:45 น. Coffee-break

14:00 - 15:00 น. Case discussion ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี


Map

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจอดรถได้ที่ซอยสวนเงิน (ใต้ทางด่วน)

Handbook
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต