กิจกรรม

16 - 17 มกราคม 2557
การดูแลวางแผน และบรรยายให้ความรู้ เรื่องโรคผิวหนัง โรงพยาบาลพะเยา

16 มกราคม 2557 เวลา 13:00-16:00 น.
บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคผิวหนังแก่บุคลากรทางการแพทย์
Photo 1

17 มกราคม 2557 เวลา 09:00-12:00 น.
ออกตรวจโรคผู้ป่วยนอก ให้การดูแลวางแผนผู้ป่วยเรื่องโรคผิวหนัง
มีผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น 218 คน
Photo 2

วิทยากร
1. ศ.พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2. ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
3. พญ. รัศนี อัครพันธุ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
4. นพ. สมศักดิ์ ตันรัตนากร โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. น.อ. นพ. สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
6. พญ. กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี


Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม