ข่าวสำหรับแพทย์

สาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดการประชุมวิชาการ
"The 6th Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology

ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 910A-C ชั้น 9
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

Share: