ข่าวสำหรับแพทย์

อบรมระยะสั้นตจวิทยา
Current Issue in Dermatology 2017 :
"Update and Practical Points in Dermatology"
8 - 10 พฤศจิกายน 2560
จัดโดย สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รายละเอียด

Share: