ข่าวสำหรับแพทย์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
The 1st CICM International Conference

ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


รายละเอียดเพิ่มเติม

Share: