กิจกรรม

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38
"Short Course in Practical Dermatology"

จัดโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม