ข่าวสำหรับแพทย์

สมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจเขาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เป็นจำนวนถึง 1,175 คน
การจัดการประชุมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีเนื้อหาวิชาการที่ทันสมัย อย่างไรก็ดี การจัดห้องประชุม 4 ห้องในเวลาเดียวกัน ทำให้สมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสการฟังการบรรยายบางหัวข้อไป
ทางสมาคมฯ จึงได้นำ VDO การประชุมย้อนหลัง ให้ท่านสมาชิกได้เข้าไปรับชมได้
http://www.dst.or.th/Member/Video

โดยท่านจะต้อง login ก่อน
http://www.dst.or.th/Member/Login
Username = เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ไม่ต้องใส่ ว.)
Password ที่ท่านเคยตั้งไว้ (ถ้าท่านลืมให้ click ที่ลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่ง password ไปยัง email ของท่าน)
ถ้าท่านไม่ได้ password กรุณาติดต่อสมาคมฯ
http://www.dst.or.th/aboutus/Contact
Share: