ข่าวสำหรับแพทย์

อบรมระยะสั้นตจวิทยา
Current issues in Dermatology 2018
"Essence in Dermatology"

14-16 พฤศจิกายน 2561
สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-------------------------------------------------------

ติดต่อ
คุณกาญจนา ยุทธิวิบูลย์ โทร.02-256-4253 กด 100,102

email : skinchula@gmail.com
Click

Share: