ข่าวสำหรับแพทย์

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562
โดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

แพทย์ผู้สมัครขอรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2562กรอกใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียนด้วยตนเองทาง website : www.tmc.or.th/tcgme/ ระบุสถาบันฝึกอบรมที่ต้องการเลือกไม่เกิน 3 แห่ง พิมพ์ลงในกระดาษเพื่อลงนาม แล้วให้ดำเนินการส่งใบคำขอพร้อมหลักฐานอื่นๆมายังสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว พร้อมเอกสารแนบดังนี้
1. ใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียน ลงนามและติดรูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
2.1 สำเนาบัตรประชาชน
2.2 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
2.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
2.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.5 สำเนาประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะ
2.6 หนังสือรับรองจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของต้นสังกัดนั้นๆ
3. หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่
3.1 หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ(curriculum vitae) ของผู้สมัคร
3.2 หนังสือแสดงเจตจำนง(statement of purpose) ของผู้สมัครในการเข้ารับการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน ในแผนการฝึกอบรมตจวิทยา ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
3.3 หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัครจำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ จาก
3.3.1 อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครเคยศึกษา
3.3.2 ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในปัจจุบัน/ อดีต 2 ท่าน
3.3.3 อื่นๆ
4. หลักฐานของแต่ละสถาบัน ได้แก่
4.1 ในกรณีที่ท่านเลือกสถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลรามาธิบดีขอให้ลงทะเบียนทาง website: https://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_inและแนบคะแนน CU-TEP/TOEFL/IELTS หรือ MU-test อายุไม่เกิน 2 ปี
ตามข้อกำหนดของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4.2 ในกรณีที่ท่านเลือกสถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ซึ่งยังไม่สามารถลงทะเบียนผ่านทาง
แพทยสภาได้ในรอบที่ 1) ให้ลงทะเบียนแบบฟอร์มใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแบบประเมินความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน ทาง Website : http://medinfo2.psu.ac.th/pg/ โดยให้ส่งแบบฟอร์มทั้งสองดังกล่าวพร้อมเอกสารอื่นๆ โดยตรงมายังสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และต้องส่งมายังหน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนอีก 1 ชุด การจัดสอบคัดเลือกจะดำเนินการพร้อมกับสถาบันอื่น ในช่วงเวลาเดียวกันกับการสมัครสอบในรอบที่ 1 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ทางสถาบันอาจพิจารณาไม่มีการเปิดสอบสัมภาษณ์ในรอบถัดไป
4.3 ในกรณีที่ท่านเลือกสถาบันฝึกอบรมสถาบันโรคผิวหนัง ต้องไปสอบข้อเขียนที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 16
สถาบันสุขภาพเด็กฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ด้วย
5. ให้ท่านทำสำเนาเอกสารข้างต้น (หากส่งไม่ครบตามจำนวน ทางสถาบันมีสิทธิไม่เรียกสัมภาษณ์)
5.1 เลือก 1อันดับ เตรียมเอกสารทั้งหมด 4ชุด
5.2 เลือก 2อันดับ เตรียมเอกสารทั้งหมด 6ชุด
5.3 เลือก 3อันดับ เตรียมเอกสารทั้งหมด 8 ชุด
6. ใส่ซองปิดผนึกเฉพาะใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียน ตามจำนวนข้างต้น
(ลำดับการสมัครสถาบันในใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียน ถือเป็นความลับ จะเปิดผนึกภายใน31 ตุลาคม 2561หลัง เวลา 14:00น เท่านั้น)
7. เอกสารตัวจริงทั้งหมด ให้นำติดตัวมาแสดงวันที่ไปสัมภาษณ์ด้วย
ทางสมาคมแพทย์ผิวหนัง จะส่งใบสมัครตามแบบที่สมาคมแพทย์ผิวหนังกำหนดไปยังสถาบันที่สมัครทุกแห่ง
8. เงินค่าสมัคร 700 บาท โดยผู้สมัครโอนเข้าบัญชี “สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-238933-0

ขั้นตอนการ matching program
1. ผู้สมัครกรอกใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียนด้วยตนเองทาง website : www.tmc.or.th/tcgme พิมพ์ลงในกระดาษเพื่อลงนามโดยระบุสถาบันที่ต้องการเลือก1-3 สถาบัน ส่งมายังสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31ตุลาคม 2561 หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายในเวลาทำการ 14:00น.(หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วน จะต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
2. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 1 ที่ www.dst.or.thภายในวันที่ 2พฤศจิกายน 2561
แต่ละสถาบันจะเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครตามรายชื่อที่ประกาศไว้เท่านั้น
3. สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 26พฤศจิกายน 2561
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 29พฤศจิกายน 2561
โดยแต่ละสถาบันส่งผลผู้ได้รับการคัดเลือกมายังสมาคมเพื่อประกาศบน website ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์นั้น หากผู้สมัครรายใดที่ได้รับคัดเลือกแล้วไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไป สถาบันมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2-3 ถ้าได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1 ครบตามตำแหน่งแล้ว เมื่อทราบผลสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปยื่นใบสมัครแพทย์ประจำบ้านอย่างเป็นทางการที่แพทยสภา
4. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศผล และประกาศตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ ว่าสถาบันใดยังมีตำแหน่งว่างเท่าไร ภายในวันที่ 30พฤศจิกายน 2561ในกรณีที่รอบแรกเต็มแล้ว จะไม่มีการเปิดสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ครั้งที่ 2
5. ผู้สมัครกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ครั้งที่ 2ระบุสถาบันที่ต้องการเลือก1-3 สถาบัน ส่งมาที่สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ตั้งแต่วันที่ 30พฤศจิกายน - 7ธันวาคม 2561 หมดเขตวันที่ 7ธันวาคม 2561ภายในเวลาทำการ 14:00 น.
6. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่ www.dst.or.th วันที่ 11ธันวาคม 2561
7. สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 17ธันวาคม 2561
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 19ธันวาคม 2561
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 20ธันวาคม 2561
โดยแต่ละสถาบันแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ในวันสอบสัมภาษณ์แต่ละวัน เพื่อที่ผู้สมัครจะได้ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว
8. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จะรวบรวมผลส่งให้ราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 26ธันวาคม 2561เพื่อรวบรวมแจ้งแพทยสภา
9. วันที่15มีนาคม 2562แพทยสภาประกาศผลการขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1
10.ในกรณีที่ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติ จะถูกตัดสิทธิ และจะมีการคัดเลือกใหม่รอบ 2 ตามประกาศของแพทยสภาต่อไป
11.ผู้สมัครทุกคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจำนวนที่ระบุ หากตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ แม้ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้วก็ตาม โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จะไม่คืนเงินค่าสมัครและไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ปีการศึกษา 2562 มีตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านตจวิทยา แบ่งตามสถาบันได้ดังนี้

รหัส สถาบัน ตำแหน่ง
(1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 7
(2) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4
(3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
(4) สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 6
(5) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 3
(6) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
(7) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
(8) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รอบที่ 2) 1

หมายเหตุ 1) หากผู้สมัครท่านใดไปสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันใดสถาบันหนึ่งก่อนวันสัมภาษณ์ดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วม matching program
2) การเลือกลงลำดับให้เลือกลงตามรหัส พร้อมชื่อสถาบันตามลำดับ เช่น
อันดับ 1 ( 1 ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อันดับ 2 ( 2 ) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 3 ( 4 ) สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ของแต่ละสถาบัน สำหรับวันที่ 26พฤศจิกายน 2561

สถาบัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 13:00 น. ภาควิชาตจวิทยา ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 รพ.ศิริราช
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13:00 น. ห้องประชุมสาขาวิชาตจวิทยา ชั้น 5 โซน Cอาคารภูมิสิริฯ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 08:30 น. สำนักงานหน่วยโรคผิวหนัง ชั้น 2 อาคาร 1 รพ.รามาธิบดี
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 09:00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 20 สถาบันสุขภาพเด็กฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 08:30 น. แผนกผิวหนัง ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎฯ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13:00 น. ห้องประชุมโดม 4 อาคารคุณากร ชั้น 2 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13:00 น. หน่วยโรคผิวหนัง ชั้น 5 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13:00 น. ห้องประชุม 4 ชั้น 12 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ภาคผนวก เกณฑ์พิจารณารับแพทย์ประจำบ้าน ของแต่สะสถาบัน

ภาควิชาผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพิจารณาจาก
ธุรการภาควิชาผิวหนัง โทร.02-419-4337 website: sirirajderm.com
1. ผลงานที่ผ่านมา
2. การมีต้นสังกัดและโอกาสสร้างความก้าวหน้าให้ต้นสังกัด
3. ความสามารถพิเศษ
4. คะแนนเจตคติ
5. คะแนนบุคลิกภาพ

สาขาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาจาก
ธุรการสาขาโรคผิวหนัง โทร.02-256-4253
1. คะแนน GPAX ระดับ แพทยศาสตรบัณฑิต
2. Personality/Attitude
3. การมีต้นสังกัด/โอกาสการเป็นอาจารย์แพทย์
4. Academic interest
5. การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
6. งานวิจัย / case report

หน่วยผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพิจารณาจาก
ธุรการหน่วยผิวหนัง โทร. 02-201-1141 website : ramalaser.mahidol.ac.th
1. คะแนนสอบสัมภาษณ์
2. คะแนนสอบข้อเขียน
3. คะแนนเจตคติ
4. คะแนนภาษาอังกฤษ
5. คะแนน GPA ระดับอุดมศึกษา

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์พิจารณาจาก
ธุรการสถาบันโรคผิวหนัง โทร.095-372-8294
1. ผลการสอบข้อเขียนของสถาบันโรคผิวหนัง
2. คะแนนสอบสัมภาษณ์ (พิจารณาจากเจตคติ บุคลิกภาพ ไหวพริบ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ความสามารถพิเศษ และ GPA)
3. การมีต้นสังกัดและโอกาสการสร้างประโยชน์ให้แก่การบริการสาธารณสุขภาครัฐด้านโรคผิวหนัง
4. ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในงานวิจัยด้านวิชาการ
5. หนังสือแนะนำตัว

แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าพิจารณาจาก
ธุรการแผนกตจวิทยา โทร.02-354-0374
1. คะแนนสอบข้อเขียน
2. คะแนนการนำเสนอ ข้อมูลทางวิชาการตามที่กำหนด แจ้งในวันสอบข้อเขียน
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์
4. คะแนนต้นสังกัด
5. คะแนน GPA ระดับอุดมศึกษา


สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาจาก
ธุรการสาขาตจวิทยา โทร.02-926-9698
1. เคยมาดูงานที่แผนกผิวหนัง รพ. ธรรมศาสตร์
2. ต้นสังกัดของผู้สมัคร
3. บุคลิกภาพ
4. คะแนน GPA ระดับอุดมศึกษา
5. เจตคติ
6. ใบแนะนำ
7. ความรู้ทางภาษา
8. ไหวพริบในการสัมภาษณ์
9. ความสามารถพิเศษ
10. ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการทำงานวิจัย หรืองานวิชาการ
11. ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาจาก
ธุรการสาขาตจวิทยา โทร.
1.เจตคติ
2.บุคลิกภาพ
3.ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และความสามารถพิเศษ
4. คะแนน GPA
5. การมีต้นสังกัด
6. ประสบการณ์ในการทำงาน
7. หนังสือแนะนำตัว

สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณาจาก
ธุรการสาขาตจวิทยา โทร. 074-451452
1. คะแนนสอบสัมภาษณ์ (บุคลิกภาพ/เจตคติ)
2. คะแนนGPA ระดับอุดมศึกษา เกรดรายวิชาอายุรศาสตร์และตจวิทยา
3. ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการทำงานวิจัย /case report
4.หนังสือรับรอง/แนะนำ และแบบประเมินความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
5. การมีต้นสังกัด/โอกาสการเป็นอาจารย์แพทย์
6. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และความสามารถพิเศษ
7. เคยปฏิบัติงานที่ สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

Share: