ข่าวสำหรับแพทย์

รายชื่อผู้ส่งใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(13:00 น./ ภาควิชาตจวิทยา ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 รพ.ศิริราช)
1.แพทย์หญิงธัญลักษณ์ ทิพยะวัฒน์
2.แพทย์หญิงกรกนก ชัยสุวรรณรักษ์
3.แพทย์หญิงพัทธมน เลิศพิชิตกุล
4.แพทย์หญิงพิชญา ลิ้มโภคา
5.แพทย์หญิงพลอยไพลิน ตันตราภรณ์พงษ์
6.แพทย์หญิงชนิกา ทรัพย์ชูกุล
7.นายแพทย์ปรมินทร์ ปัทมาลัย
8.นายแพทย์ณัฐพีระ ณัฎฐาพรรณ


คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(13:00 น./ ห้องประชุมสาขาวิชาตจวิทยา ชั้น 5 โซน Cอาคารภูมิสิริฯ)
1.แพทย์หญิงสุธัสสา บุญญเลสนิรันตร์
2.แพทย์หญิงศรัณยา ศรีวราสาสน์
3.แพทย์หญิงนลินี ปิติพรชัย
4.แพทย์หญิงณัชชา โชติถาวรศักดิ์
5.แพทย์หญิงกรผกา ขันติโกสุม
6.แพทย์หญิงสุภาพร สุวรรณโชติ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(08:30 น./ สำนักงานหน่วยโรคผิวหนัง ชั้น 2 อาคาร 1 รพ.รามาธิบดี)
1.แพทย์หญิงสิริอรญ์ อุดมพาณิชย์
2.แพทย์หญิงกานต์ชนา ลีรัณยกุล
3.นายแพทย์คชาณัฐ พันธ์สุข
4.แพทย์หญิงณัฐหทัย ประทุมชาติ
5.แพทย์หญิงปรียาฉัตร ลิ่มทอง
6.นายแพทย์กรณ์ ตริยางกูรศรี
7.แพทย์หญิงปิยะนาฏ จงรักษ์
8.นายแพทย์นที ดำรงวงษ์สุวินัย

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
(09:00 น./ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 20 สถาบันสุขภาพเด็กฯ)
1.แพทย์หญิงอารดา โอวาทตระกูล
2.แพทย์หญิงอภิญญา ศรีภา
3.แพทย์หญิงวรรณวรางค์ คล่องดี
4.แพทย์หญิงอารียา ศรีม่วง
5.นายแพทย์นรจักร คุ้มชำนาญ
6.แพทย์หญิงประภาทิพย์ รัตนทิพา
7.แพทย์หญิงสุภารัตน์ วังสุวรรณ
8.แพทย์หญิงผาณิต คงมี
9.แพทย์หญิงจตกุล เกียรติก้องนที
10.นายแพทย์ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
11.แพทย์หญิงสุธีธร วงศ์จินดาพรรณ

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
(08:30 น./ แผนกผิวหนัง ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎฯ)
1.แพทย์หญิงพุทธธิดา พุทธเจริญลาภ
2.แพทย์หญิงธันยพร พุทธิศรี
3.แพทย์หญิงศศิพิมพ์ ไชยจรัส
4.แพทย์หญิงผ่องเพ็ญ ศิริโชติยะกุล
5.นายแพทย์วีรณัฐ สุขบุญ
6.แพทย์หญิงรุจิรา ลีธนาภรณ์
7.แพทย์หญิงพชรสิริ บ่อคำ
8.นายแพทย์กรไชย ภาภัคศุภเสกข์

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(13:00 น./ ห้องประชุมโดม 4 อาคารคุณากร ชั้น 2 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
1.แพทย์หญิงนฤศรา ภิญโญวิวัฒน์
2.แพทย์หญิงนิภาธร จรุตานันท์
3.นายแพทย์นครินทร์ ศิวะพรพันธ์
4.นายแพทย์ปฐมภพ คุณกิตติ

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(13:00 น./ หน่วยโรคผิวหนัง ชั้น 5 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.เชียงใหม่)
1.แพทย์หญิงปานจิตต์ เชี่ยวศิลปธรรม
2.นายแพทย์ศรัณย์ พชรปกรณ์พงศ์


หมายเหตุ
สถาบันฝึกอบรมจะไม่ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่เลือกสถาบันฝึกอบรมนั้นๆ อันดับที่ 2-3
หากได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1 ครบตามตำแหน่งแล้ว และประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
Share: