ข่าวสำหรับแพทย์

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสมัครแพทย์ประจำบ้านในสาขาตจวิทยา ปีการศึกษา 2562 (รอบ 1)
รายชื่อของผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เรียงตามคะแนน
ถ้าคัดเลือกรอบแรกได้ครบแล้ว จะไม่เรียกสัมภาษณ์ในรอบถัดไป


คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
1. แพทย์หญิงกรกนก ชัยสุวรรณรักษ์
2. นายแพทย์ณัฐพีระ ณัฎฐาพรรณ
3. แพทย์หญิงธัญลักษณ์ ทิพยะวัฒน์
4. แพทย์หญิงชนิกา ทรัพย์ชูกุล
5. นายแพทย์ปรมินทร์ ปัทมาลัย
6. แพทย์หญิงพลอยไพลิน ตันตราภรณ์พงษ์
7. แพทย์หญิงพิชญา ลิ้มโภคา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. แพทย์หญิงสุธัสสา บุญญเลสนิรันตร์
2. แพทย์หญิงศรัณยา ศรีวราสาสน์
3. แพทย์หญิงณัชชา โชติถาวรศักดิ์
4. แพทย์หญิงกรผกา ขันติโกสุม

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1. นายแพทย์กรณ์ ตริยางกูรศรี
2. แพทย์หญิงสิริอรญ์ อุดมพาณิชย์
3. แพทย์หญิงปรียาฉัตร ลิ่มทอง
4. แพทย์หญิงศศิพิมพ์ ไชยจรัส
5. แพทย์หญิงณัฐหทัย ประทุมชาติ

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
1. แพทย์หญิงอารดา โอวาทตระกูล
2. แพทย์หญิงจตกุล เกียรติก้องนที
3. แพทย์หญิงประภาทิพย์ รัตนทิพา
4. นายแพทย์ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
5. แพทย์หญิงสุธีธร วงศ์จินดาพรรณ
6. แพทย์หญิงอภิญญา ศรีภา

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
1. แพทย์หญิงธันยพร พุทธิศรี
2. นายแพทย์วีรณัฐ สุขบุญ
3. แพทย์หญิงพชรสิริ บ่อคำ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. แพทย์หญิงนิภาธร จรุตานันท์
2. นายแพทย์นครินทร์ ศิวะพรพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. แพทย์หญิงปานจิตต์ เชี่ยวศิลปธรรม


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. นายแพทย์ธนดล เอกสมทราเมษฐ์

Share: