ข่าวสำหรับแพทย์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 (รพ.รามาธิบดี 2 ตำแหน่ง)
ส่งเอกสารมาที่สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ (จำนวน 1 ชุด)
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561 หมดเขตวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ภายในเวลาทำการ 14:00 น.

1. แพทย์หญิงผาณิต คงมี
2. แพทย์หญิงวรรณวรางค์ คล่องดี
3. แพทย์หญิงปิยะนาฏ จงรักษ์
4. นายแพทย์คชาณัฐ พันธ์สุข
5. แพทย์หญิงสุภาพร สุวรรณโชติ
6. แพทย์หญิงศศิพิมพ์ ไชยจรัส
7. แพทย์หญิงนลินี ปิติพรชัย
8. นายแพทย์ศรัณย์ พชรปกรณ์พงศ์
9. แพทย์หญิงนฤศรา ภิญโญวิวัฒน์
10. นายแพทย์ปฐมภพ คุณกิตติ
11. แพทย์หญิงพุทธธิดา พุทธเจริญลาภ
12. แพทย์หญิงผ่องเพ็ญ ศิริโชติยะกุล
13. แพทย์หญิงรุจิรา ลีธนาภรณ์
14. แพทย์หญิงกานต์ชนา ลีรัณยกุล
15. แพทย์หญิงณัฐหทัย ประทุมชาติ
16. นายแพทย์นที ดำรงวงษ์สุวินัย
17. แพทย์หญิงพัทธมน เลิศพิชิตกุล
18. แพทย์หญิงอารียา ศรีม่วง
19. นายแพทย์นรจักร คุ้มชำนาญ
20. แพทย์หญิงสุภารัตน์ วังสุวรรณ
21. นายแพทย์กรไชย ภาภัคศุภเสกข์

แบบเลือกสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาตจวิทยา (รอบที่ 1 ครั้งที่ 2) ต้องกรอกทุกคนที่มีรายชื่อด้านบน

ในกรณีที่ท่านเลือกสถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลรามาธิบดี ขอให้ลงทะเบียนทาง website: https://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in และแนบคะแนน CU-TEP/TOEFL/IELTS หรือ MU-test อายุไม่เกิน 2 ปี ตามข้อกำหนดของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่ www.dst.or.th ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
รพ.รามาธิบดี สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานหน่วยโรคผิวหนัง ชั้น 2 อาคาร 1 รพ.รามาธิบดี ในวันที่ 17ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น.
Share: