ข่าวสำหรับแพทย์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 (รพ.รามาธิบดี 2 ตำแหน่ง)

สัมภาษณ์ ณ สำนักงานหน่วยโรคผิวหนัง ชั้น 2 อาคาร 1 รพ.รามาธิบดี
ในวันที่ 17ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น.
 1. แพทย์หญิงศศิพิมพ์ ไชยจรัส
 2. แพทย์หญิงณัฐหทัย ประทุมชาติ
 3. แพทย์หญิงอารียา ศรีม่วง
 4. แพทย์หญิงสุภารัตน์ วังสุวรรณ
 5. แพทย์หญิงผาณิต คงมี
 6. แพทย์หญิงรุจิรา ลีธนาภรณ์
 7. แพทย์หญิงปิยะนาฏ จงรักษ์
 8. แพทย์หญิงพุทธธิดา พุทธเจริญลาภ
 9. แพทย์หญิงนฤศรา ภิญโญวิวัฒน์
 10. แพทย์หญิงวรรณวรางค์ คล่องดี
 11. แพทย์หญิงกานต์ชนา ลีรัณยกุล
 12. นายแพทย์คชาณัฐ พันธ์สุข
 13. แพทย์หญิงสุภาพร สุวรรณโชติ
 14. นายแพทย์นที ดำรงวงษ์สุวินัย

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่ www.dst.or.th ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561
Share: