ข่าวสำหรับแพทย์

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
รางวัลแพทย์ผิวหนังดีเด่นและแพทย์ผิวหนังรุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2562

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

จดหมายเสนอชื่อ
ระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ผิวหนังดีเด่น
แบบฟอร์มการเสนอชื่อ

***ปิดรับการเสนอชื่อ 31 ธันวาคม 2562***
Share: