ข่าวสำหรับแพทย์

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562(รอบพิเศษ)
โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย


ตามประกาศของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
แต่ละสาขา/อนุสาขาสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบพิเศษ (http://www.rcpt.org/index.php/trainningtesting/)
แพทย์ผู้สมัครที่ประสงค์ขอรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2562รอบพิเศษ สถาบันฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ให้กรอกลงทะเบียนตามแบบฟอร์มใบสมัครทาง websitehttp://medinfo2.psu.ac.th/pgแล้วให้ดำเนินการส่งใบสมัครแพทย์ประจำบ้านพร้อมหลักฐานอื่นๆ
มายังสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว พร้อมเอกสารแนบดังนี้
 1. ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ลงนามและติดรูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
 6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 7. สำเนาประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะ
 8. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของต้นสังกัดนั้นๆ
 9. หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่
 10. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ(curriculum vitae) ของผู้สมัคร
 11. หนังสือแสดงเจตจำนง(statement of purpose) ของผู้สมัครในการเข้ารับการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน ในแผนการฝึกอบรมตจวิทยา ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 12. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัครจำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ จาก
 13. อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครเคยศึกษา
 14. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในปัจจุบัน/ อดีต 2 ท่าน
 15. อื่นๆ
 16. หลักฐานของแต่ละสถาบัน ได้แก่
 17. สถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอให้แนบแบบประเมินความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มทาง websitehttp://medinfo2.psu.ac.th/pg)
 1. ให้ท่านทำสำเนาเอกสารข้างต้น ทั้งหมด 4 ชุด
 2. เอกสารตัวจริงทั้งหมด ให้นำติดตัวมาแสดงวันที่ไปสัมภาษณ์ด้วย


ทางสมาคมแพทย์ผิวหนัง จะส่งใบสมัครตามแบบที่สมาคมแพทย์ผิวหนังกำหนดไปยังสถาบันที่สมัคร
 1. เงินค่าสมัคร 700 บาท โดยผู้สมัครโอนเข้าบัญชี “สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-238933-0

ขั้นตอนการสมัคร
 1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน จากทาง website : http://medinfo2.psu.ac.th/pg ส่งมายังส่งมายังสมาคมแพทย์ผิวหนังฯตั้งแต่วันที่ 1-30เมษายน 2562 หมดเขตวันที่ 30เมษายน 2562 ภายในเวลาทำการ 14:00น.(หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วน จะต้องส่งภายในวันที่ 19เมษายน 2562 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 2. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครที่ www.dst.or.thภายในวันที่ 30เมษายน 2562
 3. สถาบันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.
โดยแต่ละสถาบันส่งผลผู้ได้รับการคัดเลือกมายังสมาคมเพื่อประกาศบน website ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์นั้น เมื่อทราบผลสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมและกรอกข้อมูลขอขึ้นทะเบียนที่แพทยสภา ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2562
 1. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จะรวบรวมผลส่งให้ราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 2พฤษภาคม 2562เพื่อรวบรวมแจ้งแพทยสภา
 2. ในกรณีที่ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติ จะถูกตัดสิทธิ และจะมีการคัดเลือกใหม่รอบพิเศษ ตามประกาศของแพทยสภาต่อไป
 3. ผู้สมัครทุกคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ แม้ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้วก็ตาม โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จะไม่คืนเงินค่าสมัครและไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ มีตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านตจวิทยา แบ่งตามสถาบันได้ดังนี้
รหัส สถาบัน ตำแหน่ง
(105) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
หมายเหตุ 1) หากผู้สมัครท่านใดไปสอบสัมภาษณ์ก่อนวันสัมภาษณ์ดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์

สถาบัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14:00 น. ห้องประชุม 4 ชั้น 12 สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ภาคผนวก เกณฑ์พิจารณารับแพทย์ประจำบ้าน ของแต่สะสถาบัน
หน่วยวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจารณาจาก
1. คะแนนสอบสัมภาษณ์ (บุคลิกภาพ/เจตคติ)
2. คะแนนGPA ระดับอุดมศึกษา เกรดรายวิชาอายุรศาสตร์และตจวิทยา
3. ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการทำงานวิจัย /case report
4.หนังสือรับรอง/แนะนำ และแบบประเมินความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
5. การมีต้นสังกัด/โอกาสการเป็นอาจารย์แพทย์
6. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และความสามารถพิเศษ
7. เคยปฏิบัติงานที่ หน่วยวิชาตจวิทยา สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Share: