News for Doctors

รายชื่อผู้ส่งใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ)
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
เวลา 14:00 น. ห้องประชุม 4 ชั้น 12 สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. นายแพทย์ ธนดล เอกสมทราเมษฐ์
2. นายแพทย์ นรจักร คุ้มชำนาญ
Share:

Categoty : News for Doctors