Activities

11-12 พฤษภาคม 2562
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเท
ศไทย
ร่วมกับ
แพทยสภา

ออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางผ
ิวหนังร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


Clickเนื่องจาก คนไข้ไม่ได้ขึ้น OPD Card ทุกคน และคนไข้ 1 คน บางคนเข้ารับการรักษาหลายอย่าง
คลินิกผิวหนัง
ยอดคนไข้
ขึ้น OPD Card
11 พ.ค. 159 คน
12 พ.ค. 183 คน
เลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Laser)
11 พ.ค. 62 คน
12 พ.ค. 58 คน
แสงความเข้มสูงอินฟาเรด SkinTyte
11 พ.ค. 17 คน
12 พ.ค. 14 คน
แสงความเข้มสูง Ellipse IPL
11 พ.ค. 30 คน
12 พ.ค. 16 คน
เลซอร์ Ellipse Fractional laser 1550 nm
11 พ.ค. 0 คน
12 พ.ค. 5 คน
เลเซอร์ชนิด QS-Nd:YAG
11 พ.ค. 22 คน
12 พ.ค. 18 คน
แสงความเข้มสูง IPL Forma
11 พ.ค. 6 คน
12 พ.ค. 1 คน
ฉีดโบทูลินั่มท็อกซิน (Botulinum toxin)
11 พ.ค. 48 คน
12 พ.ค. 15 คน
Share:

Categoty : Activities