ข่าวสำหรับแพทย์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา
เข้าร่วม
บรรยายในหัวข้อเรื่อง
Molecular Dissection of Inherited Skin Diseases: New Scientific Insights and New Benefits for Patients

โดย Prof. John A. Mcgrath
จาก St’ John Institute of Dermatology, KCL, University of London, UK
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-11.00 น
ณ ห้องประชุม R606 ชั้น 6 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


Share: