ข่าวสำหรับแพทย์

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสมัครแพทย์ประจำบ้านในสาขาตจวิทยา ปีการศึกษา 2563
รายชื่อของผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เรียงตามคะแนน
ถ้าคัดเลือกรอบแรกได้ครบแล้ว จะไม่เรียกสัมภาษณ์ในรอบถัดไป


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1. นายแพทย์อิศรา เย็นยุวดี
2. นายแพทย์ทินภัทร ยศไตรศรีวิรัตน์
3. นายแพทย์กฤษฎา เขียวเปลื้อง
4. นายแพทย์ยุทธรัตน์ สุวรรณชาติกุล
5. แพทย์หญิงรังสิมา กิรติวงศ์วรรณ
6. แพทย์หญิงนรมน เจริญพิพัฒน์สิน
7. แพทย์หญิงปณิตตรา สุภัทรเสถียรกุล

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. นายแพทย์รชฎ วงศ์จิรัฐิติกาล
2. แพทย์หญิงณัฐสินี ตั้งกิจงามวงศ์
3. แพทย์หญิงบุษบง จันทร์ชีวะ
4. แพทย์หญิงสลิล กีรติกานนท์งบุษบง จันทร์ชีวะ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. แพทย์หญิงกันตรัตน์ วัฒนวินิจฉัย
2. นายแพทย์วศิน เสาวลักษณ์สกุล
3. แพทย์หญิงอภิรดา ทีฆอริยภาคย์
4. แพทย์หญิงมณฑณัฐ พลอยแดง
5. แพทย์หญิงกานต์ชนา ลีรัณยกุล

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
1.
แพทย์หญิงสุพัตรา ชาติลีฬหา
2. แพทย์หญิงสุปวีณ์ พันธุ์มะม่วง
3. แพทย์หญิงนวลจุฑา ติรชัยมงคล
4. นายแพทย์นรจักร คุ้มชำนาญ
5. แพทย์หญิงพีรยา สุธีรวุฒิ
6. นายแพทย์ภัทร วรวุทธินนท์

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
1. แพทย์หญิงขวัญหทัย กุลตวนิช
2. แพทย์หญิงรุจิรา ลีธนาภรณ์
3. แพทย์หญิงเมทินี วิรุฬห์ไพศาล

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. แพทย์หญิงปิยะนาฏ จงรักษ์
2. นายแพทย์ณัฏฐ์พัชร์ จิระสุทัศน์

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. แพทย์หญิงภัทรภร กุมภวิจิตร

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. แพทย์หญิงนันธัชพร อมรชัยศักดา
Share: