Post-Graduate

หลักสูตรฝึกอบรม

1. แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 4 คน

2. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3 คน

3. แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาตจศัลยศาสตร์ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1-2 คน

Share:

หมวดหมู่ : Post-Graduate