Post-Graduate

ชื่อหลักสูตร กำหนด
รับสมัคร
กำหนด
อบรม
ระยะเวลาอบรม ค่า
ลงทะเบียน
จำนวนที่รับ
หลักสูตรระยะยาว
1. แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา 1ต.ค.-31ต.ค. 1 มิ.ย 4 ปี - 6
2. แพทย์ปฏิบัติการคลินิก สาขาตจวิทยา พ.ย.-ธ.ค. 1 มิ.ย 2 ปี - 4
3. แพทย์ปฏิบัติการวิจัย ตจศัลยศาสตร์ ตลอดปี 1 มิ.ย. 1 ปี - 2
หลักสูตรระยะสั้น
1. อบรมวิชาโรคผิวหนังสำหรับแพทย์ พ.ย.-ธ.ค. มี.ค. 1 เดือน 10,000 บ. 25-30
หลักสูตรนานาชาติ
1. Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery พ.ย.-ธ.ค. พ.ค. 1 ปี 300,000 บ. 30
2. Cert. in Primary care Clinical Dermatology ม.ค. มิ.ย. 1 เดือน 2,500 USD 15-20
3. Fellowship Training in Cuteneous and Laser Surgery ตลอดปี 9 รุ่น/ปี 1 เดือน 45,000 บ. 3 คน/รุ่น
4. Fellowship Training in Contact and Occupational Dermatology ตลอดปี * 1 เดือน 28,000 บ. 3 คน/รุ่น
5. Fellowship Training in Medical Mycology ตลอดปี * 2 สัปดาห์ 20,000 บ. 3 คน/รุ่น
6. Fellowship Training in Photobiology ตลอดปี * 1 เดือน 38,000 บ. 3 คน/รุ่น

Click

แพทย์ปฏิบัติการวิจัย ตจศัลยศาสตร์
Research Fellow in Dermatosurgery


รับสมัครตจแพทย์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร แพทย์วิจัย ตจศัลยศาสตร์
รับสมัคร 1 มีนาคม – 25 เมษายน

คุณสมบัติ :
1) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2) ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ สาขาตจวิทยา หรือ
3) สำเร็จการอบรมหลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการ สาขาตจวิทยา

ระยะเวลา: 1 ปี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31พฤษภาคม ของปีถัดไป

เอกสารประกอบการสมัคร :
1) ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา Transcript/ใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร
4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ค่าลงทะเบียน: - ไม่มี -

วิธีการสมัคร: สมัครโดยตรงที่สถาบันโรคผิวหนังหรือ download ใบสมัครที่ www.inderm.go.th
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 5 สถาบันโรคผิวหนัง
โทร. 0 2354 8047, 0 2354 8036-40 ต่อ 124, 170
โทรสาร 0 2354 8002, 0 2354 8042, 0 2354 8046
Share:

หมวดหมู่ : Post-Graduate