กิจกรรม

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย, สถาบันโรคผิวหนัง ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
เมื่อวันศุกร์ที่
21 กันยายน 2555


โดยมี แพทย์จากสมาคมแพทย์ผิวหนังประเทศไทย 6 คน และเจ้าหน้าที่จากสถาบันโรคผิวหนัง 7 คน

Click

มีผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น 135 ราย รายละเอียดดังนี้
Eczema 56
Tinea 12
Psoriasis 9
Bacterial infection 8
Prurigo simplex 7
Vitiligo 6
Scleroderma 5
Seborrheic dermatitis 4
Xerosis 4
Urticaria 3
Atopic dermatitis 2
Lipoma 2
Milia 2
Idiopathic guttate hypomelanosis 2
Photosentivity 2
Wart 2
Melasma 2
Skin tag 2
DLE 2
Herpes zoster 1
Intertrigo 1
Lichen sclerosus 1
Solar lentigines 1
Androgenetic alopecia 1
Lichen planus 1
Pityriasis rubra pilaris 1
Acne 1
Seborrheic keratosis 1
Corn 1
Keratosis pilaris 1

Click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม