ข่าวสำหรับแพทย์

ปัจจุบันมีแพทย์ที่จบวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชิพเวชกรรม สาขาตจวิทยาอยู่ 3 ท่าน ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสามัญ ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประทศไทย
จึงใคร่ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สมัครสมาชิกสามัญ ได้ที่

คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ชื่อเดิม สกุลเดิม การศึกษา ปีที่จบวุฒิบัตร
1 นพ. พิทักษ์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ วุฒิบัตร 2234/27 2527
2 นพ. ธีระพันธุ์ เอี่ยมเจริญ วุฒิบัตร 3381/30 2530
3 นพ. ปุณวัสส์ กิตติมานนท์ วิวัฒน์ วุฒิบัตร 3601/31 2531

หรือมีสมาชิกสามัญท่านใดที่รู้จักแพทย์ 3 ท่านนี้ ขอให้ช่วยกันเชิญชวนให้มาสมัครสมาชิกด้วย
Share: