กิจกรรม

แพทยสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปธพ.1)
และสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ
ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Photo

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม